Админ 18:00

Плодовете на боровинката са богати на витамини, микроелементи, минерали, дъбилни вещества и флавоноиди, есенциални мастни киселини - линолеова киселина (OMEGA-6), алфа линолеова киселина (OMEGA-3), каротеноиди и фитостероли.Днес повече от 20 млн. души в Европа използват боровинката като антиоксидант.Плодовете на боровинката са богати на витамини, микроелементи, минерали, дъбилни вещества и флавоноиди, есенциални мастни киселини - линолеова киселина (OMEGA-6), алфа линолеова киселина (OMEGA-3), каротеноиди и фитостероли.Днес повече от 20 млн. души в Европа използват боровинката като антиоксидант.
Червени боровинки


Мощен биологичен заряд само в едно зрънце


Червената боровинка - вкусна и свежа съкровищница на витамин С и диетични фибри, "чистач" на лошия холестерол и стабилизатор на кръвното налягане, и може би следващата надежда в борбата с рака.

Червени боровинкиЧервената боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) е вечнозелен малък полухраст, висок до 40 см и с изправено стъбло.

Листата са елипсовидни, целокрайни, кожести, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени, с тъмни точици.

Цветовете са звънчевидни, бледорозови и са събрани в групи. Плодовете след узряване са червени сочни ягоди.

Цъфти през първата половина на лятото. За лечебна цел се събират листата, които след изсушаване са овално елипсовидни.

Събират се преди или по време на цъфтенето. Растението е много издръжливо на ниски температури под -40 °C.

Храстът е разпространен по каменливи поляни и в иглолистни гори.

Състав и антиоксидантен капацитет на червената боровинка


Плодовете на боровинката са богати на витамини, микроелементи, минерали, дъбилни вещества и флавоноиди, есенциални мастни киселини - линолеова киселина (OMEGA-6), алфа линолеова киселина (OMEGA-3), каротеноиди и фитостероли.

Съдържат около 6% арбутин, следи от хидрохинон, около 8% катехинови танини, флавоноидните вещества кверцетин, хиперозид, изокверцетин, урзолова, хлорогенова и кафеена киселина, витамин С.

Поради наличие на дъбилни вещества от катехинов тип листата на червената боровинка се понасят по-добре от тези на мечото грозде.

Те са мощен антиоксидант - активността на витамин А ефективно неутрализира действието на свободните радикали. Притежават и антисептични свойства.

Днес повече от 20 млн. души в Европа използват боровинката като антиоксидант. Най-ефективният, съдържащ се в диви плодове - токотриенол, рядко срещана форма на витамин Е, беше открит в червената боровинка.

Този антиоксидант е 40-60 пъти по-ефективен от токоферол, най-често срещаната форма на витамин Е.

От всички натурални масла, това от червената боровинка съдържа най-голямо количество от въпросния антиоксидант.
[ads-post]
Забележителни са големите количества желязо, както и ниският гликемичен индекс.

Със своя капацитет за обезвреждане на кислородните радикали (Oxygen Radical Absorbance Capacity) и ORAC ниво от 9,584 единици за 100 гр, червената боровинка е в челните десет от 277-те най-консумирани храни в САЩ.

Ориентировъчно съдържание на вещества в 100 гр сурова храна:
>
Продуктвода в %ккалбелт. /грмазн. /грвсичко въгл. /грфитостероли./мгзахари/гр фибри/гр
Червена боровинка86.5490.40.212.7-8.54

Здравословни ползи от консумацията на червена боровинка  • От 2002 г. насам непрекъснато се проучва ролята на боровинковите полифеноли в превенцията на няколко вида рак.  Различни антоцианини, проантоцианидини, танини и фитохимикалите пеонидин и кверцетин редуцират риска от рак. Изследвания показват, че тези вещества инхибират метаболизма на раковите клетки in vitro. Те са с недостатъчно изучено действие върху човешкото здраве, вероятно в човешките клетки in vivo абсорбцията на тези вещества е по-малка и се елиминират бързо от кръвта, но опитите в лабораторни условия са доста обнадеждаващи;

  • Миналата година се установи, че имат забележителна положителна роля при болестта на Алцхаймер и други невро-дегенеративни изменения, свързани със стареенето;

  • Листата й се използват при възпаление и камъни в пикочните пътища като пикочогонно и противовъзпалително средство. Танините имат антиадхезивни свойства срещу бактериите (възпрепятстват полепването и задържането им за стената на пикочния мехур и уретрата), с което предпазват от инфекции на уринарния тракт;

  • Понижава холестерола и тоталното липидно ниво в кръвта, което от своя страна е свързано с благоприятни ефекти върху сърцето и кръвното налягане;

  • Сокът от червени боровинки съдържа високомолекулния химичен компонент NDM (non-dializable material), който е способен да инхибира образуването на зъбни плаки от бактерията Streptococcus mutans, причинител на зъбния кариес.

Продукти от боровинки и съхранение:


По-голямата част от реколтата от червени боровинки се превръща в сок, сос или в захаросани сушени плодове.

Сокът от боровинки е неделима част от традиционния Ден на благодарността в Америка и Канада, както и от европейските зимни фестивали.

Пресните боровинки може да бъдат замразени в домашни условия и по този начин да се съхранят над девет месеца, като след това се използват директно, без размразяване.

Боровинковият сок, обикновено изкуствено подслаждан, за да се редуцира натуралният му тръпчив вкус, често се смесва с други плодови сокове в коктейли.

Сушените червени боровинки са идеални за добавка към мюсли, както и за приготвяне на сладкиши.

Нека да поканим още днес на трапезата си тези "дребосъци" - червените боровинки, за да се насладим на уникална свежест и да сме по-здрави всеки ден.


ЧЕРНИТЕ БОРОВИНКИ ПОМАГАТ ПРИ НАД 20 БОЛЕСТИ!


Са­мо по по­ло­вин ча­ша чер­ни бо­ро­вин­ки на ден да­ват не­ве­роя­тен то­нус на ор­га­низ­ма. Още по­ве­че че точно сега е сезонът на боровинките - през юли и ав­густ го­ри­те са пъл­ни с те­зи пло­до­ве.

Сред на­ро­да чер­ните бо­ро­вин­ки са по­пуля­рни бла­го­да­ре­ние на спо­соб­нос­тта им да по­добр­яват зре­ние­то, а съ­що и да по­ма­гат при ко­рем­ни бол­ки.
Уче­ни­те оба­че от­кри­ли още мно­го уди­ви­тел­ни свой­ства на те­зи гор­ски пло­до­ве. Та­ко­ва мощ­но про­ти­во­дей­ствие на ста­рее­не­то и бо­лес­ти­те, кое­то ока­зва чер­на­та бо­ро­вин­ка при ре­дов­на упо­тре­ба, ед­ва ли мо­же да се на­ме­ри при дру­ги­те пло­до­ве. Уче­ни­те би­ли по­ра­зе­ни от то­ва, че чер­на­та бо­ро­вин­ка мо­же с голям ус­пех да се из­пол­зва ка­то про­фи­лак­тич­но средс­тво про­тив бо­лес­тта на Ал­цхай­мер и бо­лес­тта на Пар­кин­сон. По­ви­ше­но­то съ­дър­жа­ние на ан­тиок­си­дан­ти подобрява ра­бо­та­та в те­зи части на глав­ния мо­зък, кои­то от­го­варят за ста­рее­не­то на нев­ро­ни­те. Фак­ти­чес­ки въз­рас­тни­те хо­ра, кои­то пос­тоя­нно упо­треб­ява­т чер­ни бо­ро­вин­ки и преп­ара­ти от тях, мо­гат да раз­чи­тат на та­ки­ва бър­зи дви­га­тел­ни реак­ции, как­то и мла­ди­те хо­ра. Ек­страк­тът от чер­ни бо­ро­вин­ки по­ма­га на ор­га­низ­ма да из­ра­бот­ва хор­мо­ни­те на рас­те­жа и от­го­варя за об­нов­ява­не клет­ки­те на на­ше­то тяло.

МАЛ­КИ­ТЕ ПЛОД­ЧЕ­ТА УС­ПЕШ­НО ЛЕ­КУ­ВАТ КА­ТА­РАК­ТА


Твърденията, че чер­на­та бо­ро­вин­ка зна­чи­тел­но по­добр­ява зре­ние­то, съв­сем не са преу­ве­ли­че­ни. Те­зи пло­до­ве са осо­бе­но по­лез­ни за хора, кои­то дъл­го напр­ягат зре­ние­то си и са при­ну­де­ни да се вглеж­дат в сум­рак и тъм­но. Шо­фьо­ри­те, лет­ци­те, хо­ра­та, ра­бо­те­щи на ком­пю­тър, трябва неп­ре­къс­на­то да прие­мат чер­ни бо­ро­вин­ки. То­зи чу­де­сен плод под­млад­ява ор­га­низ­ма, за­що­то го за­щи­та­ва от сво­бод­ни­те ра­ди­ка­ли - ед­ни от ос­нов­ни­те ви­нов­ни­ци за ста­рее­не­то. А сво­бод­ни ра­ди­ка­ли се об­ра­зу­ват и под въз­дей­ствие­то на ком­пю­тър­но­то из­лъч­ва­не. Уди­ви­тел­ни ре­зул­та­ти би­ли пос­тиг­на­ти с по­мощ­та на чер­ни бо­ро­вин­ки при ле­че­ние­то на та­ко­ва се­риоз­но за­бол­ява­не ка­то ка­та­рак­та. Чер­на­та бо­ро­вин­ка в съ­че­та­ние с ви­та­мин Е по­мог­на­ла да се спре прог­ре­си­ра­не­то на ка­та­рак­та­та при 97 на сто от хо­ра­та, уча­ства­ли във въп­рос­ния ек­спе­ри­мент.
Чер­на­та бо­ро­вин­ка по­добр­ява мик­роф­ло­ра­та в чер­ва­та и на­мал­ява ин­тен­зив­нос­тта на гни­лос­тни­те и фер­мен­та­тив­ни про­це­си, за­що­то по­ни­жа­ва ки­се­лин­нос­тта на сто­маш­ния сок. А то­ва от своя стра­на пре­мах­ва и ки­се­ли­ни­те.
Прес­ни пло­до­ве се из­пол­зват и при ле­че­ние на жлъч­но­ка­мен­на бо­лест, язва на сто­ма­ха и два­на­де­се­топ­ръс­тни­ка, а су­ше­ни бо­ро­вин­ки и спир­тна нас­той­ка от тях са не­за­ме­ни­ми при диа­рия.
Чер­на­та бо­ро­вин­ка ук­реп­ва кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, а то­ва зна­чи­тел­но удъ­лжа­ва жи­во­та. Не по-мал­ко по­ле­зен е то­зи плод и за прек­рат­ява­не рас­те­жа и раз­прос­тра­не­ние­то на ту­мо­ри­те. Тя е не­за­ме­ни­ма и при диа­бет.

Публикуване на коментар

MARI THEMES

n
Предоставено от Blogger.